پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)

162947

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)

 

 

نوع فایل:Word

تعداد صفحات:۲

پرسشنامه سبکهای عمومی اسکات و بروس (۱۹۹۵) مشتمل بر ۲۵ سوال با طیف لیکرت می باشد. به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم گیری در این پرسشنامه ۵ سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از ۲۵ تا ۱۲۵ است. روایی پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (۱۹۹۵) محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.