پروژه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی ۱۱۷ ص

Word2007777

مجموعه گرد آوری شده راجع به عملیات بهره برداری و تصفیه و فرآوری گاز بصورت بهینه می باشد که در عمده پالایشگاههای ایران در حال اجرا و یا قابل اجرا است.

بدلایل زیر فرایند بهره برداری از منابع گاز مورد توجه است:

 ¨کاهش و رو به اتمام بودن منابع طبیعی نفت خام در چند سال آتی

 ¨افت فشار در برخی از چاههای نفت باعث می شود تا مجبور شویم گاز استحصالی از مکانی دیگر را به این چاهها تزریق کنیم تا امکان استخراج نفت خام میسر شود.

       ¨صاد رات مستقیم گاز طبیعی به کشورهای همسایه

       ¨مناسب بودن سوخت گازی برای منازل و کارخانجات صنعتی

 ¨ایجاد آلودگی کمتر محیط زیست در صورت جایگزینی با بنزین در سوخت های موتوری.

عــنــوان

صفحه

مقدمه

۱

شرح تسهیلات شبکه جمع آوری چاهای گازی

۲

گودال سوز

۳

سیستم توپک رانی سرچاهی

۳

سیستم تزریق مواد شیمیایی سرچاهی

۳

شرح واحدهای اصلی تصفیه و فرآوری گاز

۴

لخته گیرها

۴

تفکیک کننده های ورودی سیستم نم زدایی

۶

سیستم نم زدایی

۶

برجهای نم زدایی

۷

سیستم بازیابی و تغلیظ کلایکول

۸

فصل اول (کلیات)

۱۰

گازترش

۱۱

لزوم شیرین سازی گاز ترش

۱۲

سولفید هیدروژن

۱۲

دی اکسید کربن

۱۲

مرکاپتانها

۱۲

سولفید کربنیل و دی سولفید کربن

۱۳

آب

۱۳

نیتروژن

۱۳

جدول (۱-۱)غلظت مجاز سولفید هیدروژن در زمانهای تماس مختلف

۱۳

مشخصات استاندارد گاز طبیعی

۱۴

تولید گوگرد

۱۴

فرآیندهای شیرین سازی گاز ترش

۱۵

جدول (۴-۱) مقایسه قابلیتهای فرآیندهای شیرین سازی

فصل دوم (شیرین سازی گازها)

۱۸

شیرین سازی گازها بوسیله آمین ها

۱۹

آمین ها

۱۹

آمین های الفاتیک

۲۰

حلالهای فرموله شده

۲۰

عمل جذب گازهای اسیدی بوسیله آمین ها

۲۱

MEA

۲۳

DEA

۲۴

TEA

۲۵

MDEA

۲۵

DIPA

۲۶

DGA

۲۶

DIPAM,DETA

۲۷

نمودار فرآیند

۲۹

INLET SEPARATOR

۲۹

CONTACTOR

۲۹

FLASH TANK

۳۱

فیلترهای الکتریکی

۳۲

فیلترهای کربنی

۳۲

STRIPPER

۳۳

RECLAIMER

۳۵

نمودار فرآیندSPLIT STREAM

۳۶

مشکل FOAMING

۳۶

اتلاف و آمین ها

۳۷

ماندگی

۳۷

تبخیر

۳۷

تجزیه شیمیایی

۳۸

خوردگی

۳۸

محاسبات ساده تصفیه با آمین ها

۴۰

فصل سوم (شیرین سازی بوسیله کربناتها)

۴۲

فرآیند کربنات پتاسیم داغ

۴۳

شیمی فرآیند IIOC

۴۳

نمودار فرآیند HPC

۴۴

مشکلات عملیاتی

۴۶

محلولهای فعال شده

۴۷

فرآیند GIAMMARCO-VETROCOKE   برای جذب CO2

۴۷

فرآیند ALKAZID

۴۹

فصل چهارم (شیرین سازی گازها لا حلالهای فیزیکی)

۵۰

حلال فیزیکی

۵۱

فرآیند شستشو با آب

۵۳

فرآیند FLOUR

۵۴

نمودار فرآیند SELEXOL

۵۶

شرح فرآیند SELEXOL

۵۷

فرآیند PVRISOL

۵۸

فرآیند SEP ASOLY MPE

۶۰

مقایسه و انتخاب حلالهای فیزیکی

۶۱

جذب انتخابیH2S

۶۲

کاربرد حلالهای فیزیکی

۶۴

دیگر حلالهای فیزیکی

۶۵

فرآیند SOLFINOL

۶۵

فصل پنجم (استفاده از بسترهای جامد)

۶۷

عمل جذب سطحی

۶۸

خصوصیات غربالهای مولکولی

۷۰

غربالهای مولکولی مناسب برای شیرین سازی گازها

۷۲

عملیات تصفیه با غربالهای مولکولی

۷۳

جذب

۷۳

بازیابی بستر

۷۴

پارامترهای موثر در عملکرد بستر جذب

۷۵

اصلاح فرآیند تصفیه با غربال مولکولی

۷۶

فرآیند اکسید آهن اسفنجی

۷۷

نمودار فرآیند

۷۸

مشکلات عملیاتی

۷۹

فرآیندهای تبدیل مستقیم

۸۰

فرآیندهای محلول آهن

۸۵

بهینه سازی

۸۷

چکیده مطالب

۹۰

نوشته پروژه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی ۱۱۷ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.